Tábor 2021

Zpráva pro společné velitelství speciálních operaci (Joint Special Operations Command)

 

Táborové video:

 

 

Den 1, 23:55 SEČ Základna Volf Rocky No.SG-1-2021

Jednotka SGC-1 byla reaktivována a povolána na základnu SG-1 k operačnímu nasazení. Na základě dlouhodobé přípravy byli na základě genetických a dalších medicínských vyšetření vyselektováni vhodní jedinci pro zvláštní operační nasazení v rámci projektu BlackBox 2021.

Během prvního dne byli příslušníci jednotky podrobeni psychologickým testům a hrám zvaným IceBraker. Po úspěšném testování, které přivodilo pozitivní náladu a seznámení i s novými členy jednotky, kteří nebyli dříve nasazeni v projektu SGC, byly jednotlivé družstva vyzvány k sestavení bojové zástavy, pokřiku a práci ve svých  částech základny. Seznámili se/občerstvili práci s rozličným nářadím jako jest pila a sekera. Večer pak byl představen BlackBox Singularity 1. Systém BlackBox umožňuje skoky v čase s omezeným počtem osob. Pohon je skrze Technecium. Pro první ověřovací skok byl vybrán rok 2165 př.nl. Dle profesora A. Eliáše je tento věk zcela bezpečný, bez zvláštních událostí. Věříme a doufáme, jednotka má 24 hodin na návrat a přinesení první historické zprávy z minulosti. Do této chvíle byli vysíláni jen pokusní potkani, kteří se vraceli z uvařeným limbickým systémem a úplnou amnézií (výmaz paměti).

Obrazová dokumentace z mise číslo 1:
https://www.zonerama.com/rrostrava/Album/7413616

Den 2, 00:51 SEČ  Základna Volf Rocky No.SG-1-2021

Přeneseni do pralesů Sumatry v bezpečné době jsme vyrazili prozkoumat okolí a najít vzácné dřeviny, které se v naší době již nevyskytují. Sběrem jsme zajistili zajímavé rostlinné a dřevinné druhy, které jistě obohatí i rostlinný genofond naší současnosti a zároveň pomohou našemu farma průmyslu. Pro zdárný návrat bylo třeba zajisiti zdroje Technecia a tak jednotlivé družiny vyrazily k těžbě do okolních lesů. Dopoledne tedy bylo vyplněno sháněním pohonných zásob, které byly uskladněny v okolí provizorního tábora. Nutno říci, že všichni se činili jako pilné veverky před zimním vykrmováním a nakřečkovali dostatek zásob Technecia.

Incident s opicí:

Odpoledne jsme byli rozhodnuti prozkoumat okolní terén. Bylo to i nezbytné, neboť při údržbě BlackBox Singularity přiběhla z okolního pralesa velká opice, která se nerozpakovala profesoru El ukrást klíčový řídicí počítač a zmizela v lese. Použili jsme velmi sofistikovanou metodu kdy od místa zvaného u Borovic jsme se vydali dle přidělených azimutů přímkou bez možnosti uhnout. Přímo přes strže, oplocenky a další překážky. Limit 1,5 hodiny cesty tam a zpět zvládli všichni. Nejzdatnější ušli 2.795 metrů, což na složitý terén jest znamenitým výkonem, který byl vysoce kladně oceněn. Během průzkumu se činil i profesor El. Vystopoval již zmíněnou opici, provedl odchyt a dokonce ji i ochočil a přivedl na nástup na vodítku, brilantní výkon. Méně brilantním výkonem byla skutečnost, že profesor El neodhadl množství technecia, které naše týmy těžily dopoledne a tak bylo rozhodnuto vyrazit za západu slunce do nebezpečné zóny pro vytržení mohutných žil v prostoru U Závory. Ještě předtím všechny týmy naladil Honza B. skvělými lučními hrami a kaplan jednotky povzbudil všechny slovy písma z 1. listu Petrova 5:6 Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, aby vás povýšil v příhodný čas. Všechnu svou starost uvrhněte na něho, neboť mu na vás záleží. Následně jsme vyrazili k těžbě. Můžeme konstatovat, že se vše povedlo a za svitu hvězd jsme těsně před půlnoci zaléhali k spokojenému a zaslouženému spánku.

Obrazová dokumentace z mise číslo 2:

https://www.zonerama.com/rrostrava/Album/7419908

https://www.zonerama.com/rrostrava/Album/7419922

Den 3, 00:51 SEČ  „odpočinkový den“ Protonový batoh – kácení stromu – slavnostní táborák

Dnes ráno došlo k velmi znepokojivé události. V grafu časové osy lidstva se objevil singulární jev, který znamená jen jediné – do minulosti se dostal ještě někdo jiný krom naší jednotky a začíná měnit dějiny – cílové datum je červen 1410, místo Praha, Betlémská kaple. Bude třeba zasáhnout. S ohledem na to, že Technecia máme dost tak na jednu cestu, bylo rozhodnuto, že se to pro větší zásoby na cestu vyrobí zvláštní protonové batohy, které umožní transport tohoto prvku k pohonu stroje času.

Krom výroby batohu a přípravy scének na téma alternativních biblických historek jsme společnými silami sklidili seno z hřiště pro fresbee a začali s nácvikem dovedností ovládání neposedného létajícího talíře.

Večer pak byl ve znamení slavnostního ohně, ke kterému byli pozváni zástupci naší organizace, dělného lidu z řad drobných akcionářů a také bohatí investoři z Blízkého východu. Tito zástupci sestavili komisi, která provedla hodnocení protonových batohů a vybrala model vhodný pro dálkové nasazení v minulosti. Nakonec byl zapálen slavnostní oheň. Písně a melodie byly vybrány z našeho tradičního zpěvníku, který rok od roku bobtná novými písněmi. Díky péči naší kapely je zařazen vskutku široký žánrový i tematický repertoár. Večer byl zakončen úvahou velitele tábora nad časem a přidáním času života krále Chizkiáše z 2 knihy Královské, 20 kapitoly. Spát jsme šli ještě ve slušném čase 23:25 hod.

Obrazová dokumentace z mise číslo 3:

https://www.zonerama.com/rrostrava/Album/7429235

Den 4, 23:51 SEČ  Jan Hus – po stopách vraha mistra Jana – návštěva hostiny krále Babylónu Balšesara

Na rozdíl od běžné neděle jsme se vydali po stopách narušení soudržnosti času. Přistáli jsme ve chvíli kdy se mistr Jan z Husi vydal k pulpitu kázat své slovo k přítomným občanům královského města Prahy a dvořanů jeho veličenstva Václava IV. Mistr kázal na téma Nehodného služebníka z Matouše 18 kapitoly a k dokreslení situace si s povolením krále pozval jeho divadelní společnost. Nutno říci, že hercům se tato taškařice povedla. Po obědě následoval program s rektorem univerzity, který přednesl projev k uvítání vzácných cizinců a učenců – prof. El byl udělen doktorát. Leč během řeči byl na mistra Jana spáchán atentát patrně příznivcem německé části profesorského sboru. Nám však bylo jasné, že se jedná o někoho kdo již skrytě působí a byl stejně jako my vyslán do minulosti. Byla zorganizována rychlá pátrací akce. Za normálního stavu by se jednalo o orientační závod, v tuto chvíli se jednalo o pátrací akci a chycení velmi nebezpečného a ozbrojeného pachatele. Po strastiplné cestě přes louky, paseky a strže družiny vypátraly místo, kde mělo dojít k setkání temné strany, tedy našich časových protihráčů. Abychom předčasně neodhalili spiknutí a získali informace jsme se tajně zúčastnili konspirační schůzky a zjistili podrobnosti o ďábelském plánu změnit dějiny, vymýtit křesťanství a přivést starodávná božstva z hlubin Tartaru zpět. Jednotka byla více než úspěšná jak v lovu nebezpečného atentátníka, tak i sběru cenných informací o tajném syndikátu, který je naším protihráčem. Jako odměnu vymyslel prof. El návštěvu krále Balšesara s kterým se seznámil při své cestě k průzkumu minulosti. Nutno říci, že tato návštěva předčila veškerá očekávání. Na večírek krále jsme přišli ve chvíli, kdy se zábava začal skutečné skvěle rozjíždět. Hudba, tanec, zpěv a k tomu báječné jídlo, které bylo okořeněno exotickými pochutinami ze stolu královského. Skutečnost, že před branami města stojí půlmilionová armáda a město již rok obléhá, nikomu nepřišla divná. To co se však večer stalo však předčilo veškerá očekávání. Díky preciznosti proroka Daniele můžeme citovat nic si nevymýšlet:

Král Belšasar připravil tisícovce svých velmožů veliký hodokvas a sám popíjel víno v čele této tisícovky. Když okusil víno, poručil Belšasar přinést zlaté a stříbrné nádoby, které jeho otec Nebúkadnesar odnesl z jeruzalémského chrámu. Že prý král, jeho velmoži, jeho ženy i jeho družky budou pít z nich. Popíjeli víno a chválili bohy zlaté a stříbrné, bronzové, železné, dřevěné i kamenné. V té chvíli se objevily prsty lidské ruky a psaly před svícnem na omítce stěny královského paláce. Král jen hleděl na hřbet jakési ruky, jak píše. A tu se králi úplně změnil výraz, z hloubi duše byl zděšen, sotva se držel na nohou a kolena mu klepala o sebe. Potom se král hlasitě rozkřičel, aby přivedli věštce a chaldejce a drobopravce. Král k babylonským mudrcům promluvil a řekl jim: Každý, kdo přečte tento nápis a přednese mi jeho výklad, šarlat oblékne a zlatý řetěz okolo krku obdrží a bude vládnout jako třetí v království. A přivedli pak proroka Daniela, který text vyložil. V té chvíli jsme však byli strojem času odvolání zpět, nicméně můžeme potvrdit, že roku 569 př.n.l. došlo k těmto událostem. Dlužno říci, že té noci byl král zavražděna velký Babylón padl pod náporem Médsko-perské armády.

Obrazová dokumentace z mise číslo 4:

https://www.zonerama.com/rrostrava/Album/7429238

Pondělí – Den 5, 23:51 SEČ sportovní hry přímo olympijské – Ježíšova plína

Biblická společnost přišla se znepokojivou informací, dochází k změnám textu nového zákona – mizí celé pasáže a je jisté, že v roce 0 n.l. došlo k změně. Urychleně startujeme stroj času a vyrážíme do doby narození Ježíše zjistit co vše nepravého se stalo. Při přistání v roce 0 jsme omylem vysazeni geograficky mírně mimo a tak krom hlavního úkolu se můžeme seznámit se skutečným olympijským výborem a některými hrami – hod diskem / Frisbee a hod kruhem zvaným Ringo. Další disciplíny budou následovat v dalších dnech.

Odpoledne jsme se vrhli na hlavní a zásadní úkol. Chytráci temné strany totiž zlikvidovali veškeré stopy po narození našeho Pána. Bylo třeba vše napravit a ukázalo se, že počáteční bod singularity byl při narození. Velení rozhodlo zachránit a tím uvést zpět do historie cokoli co souviselo s prvními cca třemi měsíci života Ježíše. Jako ideální se ukázaly jeho plíny. Jednotlivé týmy naší jednotky svedly tuhý boj o každou plínu a to doslova, na konci boje se ukázalo, že ve hře byla jen jedná za to však zásadní, která ovlivní další tisíce let lidstva. Mlata to byla drsná, běhání z kopce do kopce, pronikání důmyslnou obranou a oživování padlých bylo na hraně, ale úkol jsme zvládli.

Večer byl odměnou pro všechny přítomné – uzenina čerstvě připravena pro nás z rukou mistra Sehnala upečená nad ohněm. Jen jednu chybu to mělo, letos je les dost mokrý a než se dřevo rozhoří, trochu kouře spolu s uzeninou spolykáme. Leč, večeři jsme si užili stejně tak i následný večer se speciálním hostem Carlo Fulgado z Filipín, který poutavě vyprávěl o táborech skautů v jeho zemi. Carlo vysvětloval, proč na Filipínách staví tábor na břehu moře, a ne v džungli, jako máme my. Vyprávěl o dobrodružstvích a výpravách, které spolu se svými mládežníky zažili na moři. Třeba se tam někdy podíváme, prý je tam dost levno 🙂 Konec večera pak byl s naší kapelou a slovem na téma hostina krále Balšesara – kdo je pyšný na pýchu dojde a milost a milosrdenství jej může obejít a pro věčnost zahubit. Zde redaktor činí poznámku: v době poledního osobního volna se mnozí táborníci místo válení se v hamakách aktivně zapojují do literárně historické kavárny a zkoumají historickou autenticitu písma. Probíráme zajímavé příběhy spolu s uvedením do širokých souvislostí. Lecjaký sbor či farnost by nám takovou „biblickou“ mohl závidět. Je vidět, že víra, bible a Bůh nejsou pro slabochy a slabomyslné ale jsou atraktivní pro mnohé. Vždyť pravda vede ke svobodě a radosti.

Noční program: agent z minulosti zanechal zprávu pro naši generaci a nyní jsme po letech rozluštili pozici časové schránky, ve které se zpráva nachází. Družiny se kolem jedné hodiny ráno rozeběhli po blízkém okolí, aby zjistily co nejpřesnější polohu časové schránky. Poté popadli krumpáče a motyky a jali se rozkopávat celé tábořiště. Výsledkem bylo nalezení šifry, leč dosti složité. Její zlomení zabralo čas až do odpoledních hodin druhého dne.

https://www.zonerama.com/rrostrava/Album/7431380

Úterý – Den 6, 23:51 SEČ vaření v kuchyních – zastav lži Farizeů

Dnešní den, krom tradičního nástupu jsme celé dopoledne strávili společným vařením v našich polních kuchyních. Tedy krom střeleckých disciplín jako byla lukostřelba, vzduchové a airsoftové zbraně, které naplnily část dopoledne. Vařilo se rizoto. Musíme jednotlivé týmy pochválit, velmi se jim povedlo, stejně jako banán v čokoládě pečený na uhlících.

Poznámka meteorologa: byl dosažen nejvyšší stupeň sluneční zátěže. Teplota ve stínu dosáhla 31°C. Někteří vedoucí i přes varování meteroologů byli skoro spáleni na hnědý uhlík.

Odpoledne jsme museli uzavřít kauzu Ježíš, neboť nejen že se zlovolníci pokusili ovlivnit historii při jeho narození, ale i při jeho ukřižování. Farizejové podpořeni našimi protihráči uplatili spodinu lidu, aby tvrdili, že Ježíš nezemřel, ale vyplazil se, sic, z hrobu a odešel po svých neznámo kam, snad do Persie. Víme však, že se to sehrálo jinak a tak jsme museli vyrazit za Farizeii ctihodného Sanhedrinu je přesvědčit o tom, že tato lež neobstojí a samotné je poškodí. V horku, ba přímo dusnu, že se nožičky do asfaltu rozpouštěly, družiny pobíhaly po velmi širokém okolí našeho údolí a hledaly příslušné farizee – od Vlčí skály k rybníku, přes pirátskou stezku ke Svaté hoře. Všude tam plnili zapeklité úkoly jako křesadlem rozdělat oheň a suchý troud si opatřit či hádanky rozluštit. Úkol se zdařil a tak jsme mohli večer zasednout k oblíbeným večerním hrám, kterým dominovala všemi zbožňovaná Poklička. Noční akce s názvem Průzkum Jeruzaléma byla zrušeno pro vyčerpání našich svěřenců z vedra a jako prevence po tepelném tlaku z  celého dne.

https://www.zonerama.com/rrostrava/Album/7437735

Středa – Den 7, 07:10 SEČ epická ranní bouře – výcvik odborností – pomoc Noemu / záchrana biotopu

Ráno začalo epicky, již od rozbřesku v dálce kroužily bouře a tak jsme stále zvažovali program dne. Dělali jsme jakoby nic a věřili, že se nám déšť vyhne stejně jako jistí hasiči, kteří s písní na rtech: „jen si hoř ohníčku, my máme dlouhou hadičku“, hasili zapálenou čerpací stanici. O síle deště a bouře jsme se přesvědčili vzápětí, po vytažení vlajek, kdy zbytek nástupu se uskutečnil  v jídelně. Velitelstvím pak bylo operativně rozhodnuto, že čekání než se přes nás převalí doutnající deštivá sopka zužitkujeme tréningem odborností důležitých pro táboření, skauting a vůbec život sám. Na pěti místech, pod vedením vysoce zdatných instruktorů, jsme se tužili v uzlech, rozdělávání ohně, ovládání nářadí a vařičů, topografii a první pomoci.

Zde je třeba zmíniti i speciální výcvik: vybraní jedinci byli pověřeni zvláštními odbornostmi. Jendou ze specializací jest plavčík ženijního vojska. Pod vedením poručíka Jakuba se naši plavčíci vrhli cvičně do bažin, místní říčky i simulované záchrany tonoucího. Dlužno dodat, že vše se odehrálo za nadšeného zájmu naší jednotky, která vytvořila pro cvičící plavčíky bouřlivé obecenstvo.

Odpoledne, náš super počítač, napojen na linku dějin, zaznamenal významnou změnu dějin v čase 9723 let př.n.l. Protože bylo slunečno a příjemně vyrazili jsme dalšímu dobrodružství vstříci. Již po přistání bylo jasné, že situace je vážná. Jistý Noe bědoval nad tím, že sice po sto letech dostavěl archu, zvířata dle Hospodinova příkazu nahánět začínal, nicméně, zrovna když začalo dost pršet, nějací zvláštně oblečení muži mu některá ze zvířat zcizli a asi i upekli. Nám bylo jasné, že se zde vyskytli naši záporní protihráči cílící na kompletní změnu ději. Vybytí některých živočišných druhů by mohlo zásadně změnit zemi i z hlediska budoucí výživy lidstva. Naše týmy slíbily Noemu a jeho synům s pomocí a vyrazili do sedmi biotopů dohledat ztracená zvířata. Úkol to byl mimořádně těžký, složitý a plný výprav do pouští, hor a džunglí. I přes těžkosti bylo nakonec dílo zdárně naplněno a biodiverzita pro budoucí život na planetě zachráněna. Odměnou pak večer byla herna plná deskových her. Každý si mohl vybrat hru, která jej zajímala, každý se zapojil, neboť zásoba her je u nás skoro neomezená.

Na úplný večer jsme krom písní vyslechli od našeho kaplana příběh o proroku Eliášovi a jeho cestě pouští a setkání s Hospodinem. Příběh to byl mimořádně zajímavý a poutavý s výbornou aplikací o samotě a ochraně Boží. Někteří zlí jazykové jen poznamenali, že to může i znamenat mentální přípravu  pro náročné nasazení. Dělostřelci taktéž jsou součástí přípravy na útok, uvodíme do další dny přinesou. Doba Eliášova nebyla rozhodně procházkou v růžové zahradě.

https://www.zonerama.com/rrostrava/Album/7437743

Čtvrtek – den 8, 00:11 SEČ Finále Frisbee – ochrana proroka Eliáše aneb celodopolední zabojování si v lese

Dopolední program byl zcela jasně vytyčen. Po kvalifikačních bojích na dnes připadly finálové boje o mistra ve Frisbee. Souboje, s placatým létajícím nesmyslem, byly vskutku impozantní. Nesmysl často svištěl jako cirkulárka a propracované obrany nedávaly soupeřům moc šancí. Přesto, po úporném zápolením, jsme došli k, historicky prvním, vítězům této Gringos oblíbené hry.

Odpoledne došlo na temnou předpověď předchozího večera. Časová osa se rozvlnila a všem bylo jasné, že naše nasazení je tu. Díky profesoru El jsme aktivovali BlackBox a přemístili se do roku 820 př.n.l. právě ve chvíli, kdy prorok Eliáš dobyl pro Hospodina slavné vítězství nad 450 Bálovými proroky. Naneštěstí královna Jezábel, velekněžka Ašteřina kultu, vyslal jak temné tak i fyzické síly k likvidaci nebohé Eliáše. My, jako speciální jednotka, jsme Eliáši pomohli a jako ochrana je dopravili na Sinai k setkání s Hospodinem, jak praví skutečná historie. Aby toho nebylo dosti, tak nejen Jezábel, ale i Iluminátské síly, proti kterým bojujeme, si posvítily na Eliáše a tak naše mise pokračovala ochranou nebohého proroka, cestou k pomazání krále Jehúa a nového proroka Elíši. Jak tuto misi okomentovat? Náročný běh, dobrodružné skrývání, tvrdé šiky na hlavy obránců a příště trochu domyslet pravidla boje. Úder údernou šiškou do slabin je dost nepříjemný, zvláště když nejsi upozorněn na nutnost suspenzoru v rámci bojovky 🙂

Večer pak již plynul v poklidu: oheň, písně a křesťanské chvalozpěvy a slovo našeho kaplana Sobíka na téma pokud Kristus nevstal z mrtvých, pak je veškerá víra marná. Byli jsme povzbuzeni k nejen k zbožnému životu, ale i naději, že lepší život s naším Pánem v nebi nás teprve čeká. Naše víra totiž marná dozajista není, když se projevuje v praxi 🙂

https://www.zonerama.com/rrostrava/Album/7442181

Pátek – den 9, 19:49 SEČ, Inspekce zřizovatele – druhý slavnostní táborový oheň – první letošní absolvent 3OP

Dnes ráno nám volal prezident ohledně inspekce z ministerstva, které nám poskytuje grant. O pravé podstatě tábora, o našem výzkumně bojovém programu, ví jen vybraní vládní představitelé. Proti novinářským slídilům se daří projekt držet v nejpřísnějším utajení. Jako majstrštyk považujeme skutečnost, že základna je utajená pod názvem „Hydrogeologický tábor, sdružení vědkyň, zkoumajících potenciál říčky Punkvy „. V rámci projektu začleňování ženských elementů do světové vědy, proběhl průzkum efektivity těchto táborů, v gesci ministerských kontrol. Proč však volal prezident? Inspekci nikdo neočekával a krycí název tábora měl být pouze administrativní záležitostí. Kontroloři však byli reální a tak převažující mužská část tábora, musela na chvíli sehrát ženské osazenstvo fiktivního ženského vědeckého tábora. Nutno dodat, že přítomné ženy byly dosti v šoku, jak muži ženy představují a hrají, citujeme: „nechápu ječící a pištící holky od kluků, jestli nás takhle kluci vidí, pak je to pěkný blázinec“,  „my jsme normální, oni nejsou normální“, „dost to přehnali, holky jsou normální bytosti“, „tvrzení že holky určují prsa a deprese jsou dost ujetá, já se cítím v pohodě“, „jestli takhle pištím a mluvím, pak jedině po dýchání héliového balónku, jim snad někdo prořízl hlasivky?“. A jak to viděli kluci? Mohli si uvědomit jak jsou nadšení být kluky a že mají svaly. Ihned po odjezdu inspekce se vrhli na řezání dřeva a odreagovali se společnou stavbou táborového ohně. Každému co jeho jest: hoši hošama a holky holkama. Každý máme své role v životě a když se v nich najdeme, je to bezva. Jsme rádi, že v našem údolí jsme v místě a čase pozitivních časů.

Odpoledne – připravovali jsme se na galapředstavení družin a týmu vedení. Pohoda a klid po předchozím náročném dni. Večer

proběhl druhý slavností táborový oheň. Krom scének, písní a dalších tradičních kratochvílí, jsme předali první letošní nášivku absolventa výzvy Tří orlích per – 24 hodin mlčení, 24 hodin o vodě a pak čas o samotce uprostřed lesů, s nočním úkolem od vůdce oddílu. Výzvu je možné plnit jen jednou ročně a při pro splnění je jen jeden pokus. Vytrvalost, sebeovládání a odvaha, to ctí každého Royalistu. Jsme hrdi, že ve výzvách a překážkách se můžeme otužovat, abychom byli v běžném životě použitelní, zdatní a schopni se za všech okolností orientovat a rozhodovat.

https://www.zonerama.com/rrostrava/Album/7442193

Naše klubovna se nachází v bývalé škole v Ostravě - Zábřehu v prostorách Křesťanského společenství Ostrava. Vchod je ze zadní strany budovy.

Dostanete se k nám autobusy číslo 36 a 48 na zastávku Pískové Doly nebo tramvají buď na zastávku Karpatská (tram 2, 7, 13) nebo Hulvácká (tram 7, 11, 17, 18).

Schůzky

V Zálomu 2948/1, Ostrava

S dětmi z kategorií Ranger Kids, Discovery Rangers, Adventure Rangers ve věku od 6 do 14 let se scházíme:

vždy ve středu

od 16 do 18 h

Pokud se chcete o nás dozvědět více nebo své dítě přihlásit do Royal Rangers, můžete nás kontaktovat. Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy.

Kontaktujte nás